Skip to main content
Waar wethouder Schuurman in de raadsvergadering van 24 januari jl. op aandringen van de VVD heldere woorden sprak over het laten schrappen van het woord ‘primair’ (primair maximaal 300 statushouders en evident kansrijke asielzoekers) in de bestuursovereenkomst met het COA, wordt vooralsnog de daad niet bij het woord gevoegd. Uit de infonota van 1 maart blijkt dat er sprake is van een draai over het woord ‘primair’.

Even terug naar de raadsvergadering van 24 januari: er was veel te doen over de handtekening die het college van gemeente Zuidplas heeft gezet onder de bestuursovereenkomst met het COA over een regionale opvanglocatie voor asielzoekers in Nieuwerkerk. Een van de pijnpunten is dat in de definitieve versie van de bestuursovereenkomst het woord ‘primair‘ is geslopen –  in de concept-overeenkomst die in de stukken met de raad is gedeeld, stond dit woord niet. Deze tekstwijziging was op initiatief van het COA.
Raadsleden waren niet te spreken over de ontstane formulering. Het woord primair biedt het COA de mogelijkheid om het maximum van 300 personen te overschrijden. Iedereen weet hoe belangrijk het is om klontjes-klare afspraken te maken met het COA te maken, met in het achterhoofd de gang van zaken in Ter Apel waar de rechter er aan te pas moest komen om te zorgen dat het COA zich houdt aan de maximum aantallen. 

Wethouder Schuurman heeft na de kritiek hier op, in de raadsvergadering hierover toegezegd: “Ook wat het college betreft, moet dat woordje primair er uit. Dat wordt de inzet van het gesprek met het COA.
Heldere taal, zou je denken. Voor de duidelijkheid vroeg Ferry van Wijnen van de VVD nog door: “En wat gebeurt er als het COA dat niet doet? Want uw handtekening staat al wel onder de overeenkomst?” Daarop antwoordde wethouder Schuurman: “Dan hebben we een nieuwe situatie. Ik ga er van uit dat het goed gaat komen. Mocht het onverhoopt niet zo zijn, dan meldt het college zich heel snel bij u.”

Maar wie denkt dat het woord primair dus inmiddels geschrapt is, komt bedrogen uit.
In de infonota over de ROL waar het college deze week uitgebreid overleg over heeft gehad , is deze tekst te lezen: “In de bestuursovereenkomst staat opgenomen dat het ‘primair’ gaat om statushouders en kansrijke asielzoekers. De heer van Wijnen vraagt waarom het woord ‘primair’ later is toegevoegd. Dit woord is in de laatste versie op verzoek van het COA  toegevoegd. Wethouder Schuurman zegt toe dat, om helderheid over de doelgroepen te verschaffen, het college op zeer korte termijn in overleg gaat met het COA om dit in de bestuursovereenkomst aan te passen.” 

Een opmerkelijk formulering, want het is een onjuiste weergave van de gedane toezegging! Waarom kiest het college er voor, om het op deze wijze weer te geven in deze infonota? Ja het antwoord laat zich raden: omdat dat beter in de verhaallijn van het college past want het COA blijkt het woord primair niet te willen schrappen, zo blijkt uit de alinea’s die daarna volgen in de infonota. Zo staat er: “Het COA is bereid om de passage over ‘primair’ te duiden en te expliciteren.” In normale mensen taal: het COA legt uit wat ze met primair bedoelen, en willen het woord primair in de tekst behouden.

In de verdere toelichting staat dat het COA heeft aangegeven dat “er niet wordt afgeweken van het aantal afgesproken personen“. Eh…. dat is nu juist waar de schoen wringt: – primair – maximaal 300 personen! Daar hoef je geen jurist, of taalkundige, voor te zijn om te begrijpen dat het woord primair, en de plaatsing van dat woord voorafgaand aan het maximum aantal personen, cruciaal is in deze formulering.

Vervolgens wordt uitgelegd dat het COA met de toevoeging ‘primair’ wil aangeven dat het in principe gaat om statushouders en kansrijke asielzoekers, maar dat in bepaalde gevallen en in goed overleg met de gemeente – dat staat allemaal niet in de bestuursovereenkomst maar is nu zo uitgelegd door het COA -, er ook een ‘andere groep asielzoekers’ in de ROL kan worden geplaatst. Waar hebben we het dan over; wordt hier bedoeld de groep veilige landers? Daar ging deze ROL overeenkomst toch juist over, dat de gemeente(raad) dat niet wil? 

Nog even over deze redenering: als het woord primair op de doelgroepen slaat, waarom is het dan niet simpelweg als volgt geformuleerd: “maximaal 300 personen, primair statushouders en kansrijke asielzoekers…” ?

Afsluitend staat er in infonota als conclusie: “het college beschouwt de toezegging nog niet als afgedaan en is nog met het COA in gesprek.
Maar dit toch echt een behoorlijke draai ten opzichte van de statements: “Dan is er een nieuwe situatie en dan meldt het college zich heel snel bij u.”
We rekenen er op dat de raad geen genoegen neemt met deze draai.

Over de infonota is nog veel meer te zeggen, zoals over de overeenkomst over de flexwoningen. Of beter geformuleerd: over het ontbreken van de bestuursovereenkomst over de flexwoningen. Binnenkort meer!

Bekijk hier: Infonota Moties en toezeggingen ROL_

One Comment

  • Cees Bakx schreef:

    Begint onderhand een trend te worden. Wensen van de raad en inwoners worden genegeerd en het COA wordt alle gelegenheid gegeven om uit te breiden en meer soorten asielzoekers, dus ook die uit veilige landen, in Nieuwerkerk te huisvesten. Bijna alle drogredenen worden uit de kast gehaald om maar te zorgen dat het COA in Zuidplas zijn gang kan gaan. Het wordt tijd voor een andere coalitie want deze heren zijn niet in het belang van onze gemeente.

Leave a Reply

Close Menu
bewonersplatform asielopvang zuidplas  info@asielopvangzuidplas.nl